MIKOŁAJ  KOPERNIK

ur. 19.II.1473 (Toruń) – zm. 24.V.1543 (Frombork)
wybitny polski astronom - twórca teorii heliocentrycznej,

matematyk   ekonomista  prawnik  .

   Ważniejsze  wydarzenia  z  życia  i  działalności  patrona  naszej  szkoły :

 

  19 lutego  1473 r .  urodził  się  Mikołaj  Kopernik

  1483 r.  Umiera  ojciec  Mikołaja  Kopernika

1489 r .  Łukasz  Watzenrode ,wuj  i  opiekun  Mikołaja , zostaje  wybrany  na  biskupa  warmińskiego

1491 r. Mikołaj  Kopernik  kończy  naukę  w  szkole  przy  kościele  św.Jana  w  Toruniu

1491 – 1495 r. Studiuje  na  Uniwersytecie  Krakowskim

1496 r. Rozpoczyna  studia  prawnicze  w  Bolonii

1497 r. Zostaje  przyjęty  do  kapituły  warmińskiej

1500 r. Odbywa  praktykę  prawniczą  w  kancelarii  papieskiej  w  Rzymie

1501 r. Rozpoczyna  studia  medyczne  w  Padwie  i  kontynuuje  studia  prawnicze

1503 r. Uzyskuje  dyplom  doktora  prawa  kanonicznego  w  Ferrarze , kończy  studia  medyczne  w  Padwie – uzyskując  prawo 

     wykonywania  praktyk  lekarskich

1504 –1507 r. Uczestniczy  wraz  z  wujem , biskupem  warmińskim  w  zjazdach  stanów  Prus  Królewskich  w  Malborku ,

     Toruniu  i  Elblągu

1507 r. Zostaje  osobistym  sekretarzem  i  lekarzem  biskupa . Opracowuje  ,,Komentarzyk’’ o  teoriach  ruchu  ciał  niebieskich ,

      pierwszy  zarys  teorii  heliocentrycznej  i  rozpowszechnianie  go  po  świecie  w  licznych  odpisach .

1509 –1510 r. Opuszcza  dwór  biskupa  w  Lidzbarku  i  przenosi  się  do  kapituły  we  Fromborku

1512 – 1513 r. Pełni  urząd  kanclerza  kapituły 

1516 – 1519 r. Pełni  urząd  administratora  dóbr  kapituły  z  siedzibą  w  Olsztynie

1519 r. Sporządza  mapę  zachodniej  części  Zalewu  Wiślanego .

1519 – 1520 r . Wybucha  wojna  polsko-krzyżacka

1522 r. Wygłasza  traktat  o  monetach

1523 – 1524 r . Pełni  urząd  generalnego  administratora  biskupstwa ,posła  i  kanclerza  kapituły

1528 r . Opracowuje  ostateczną  wersję  traktatu  o  monecie

1541 r . Oddaje  do  druku  rękopis  ,,De  Revolutionibus’’

1542 r . W  Wittenberdze  wychodzi  drukiem  książka  Mikołaja  Kopernika  o  bokach  i  kątach  trójkątów :

     ,,De  lateribus  et  angelis  triangulorum...’’

1543 r. W  Norymberdze  wychodzi  drukiem  ,,De  Revolutionibus’’

25.o5.1543 r.  Mikołaj  Kopernik  umiera  we  Fromborku

            Bibliografia : 

 

E.Rybka - ,,Mikołaj  Kopernik – życie  i  twórczość’’ – PWN.Kraków,1973

St.Brzostkiewicz - ,,Mikołaj  Kopernik  i  jego  nauka’’ –Nasza  Księgarnia. W- wa,1973

Kalendarium – Mikołaj  Kopernik

 

Krótki przegląd manuskryptu Mikołaja Kopernika

Znajdziesz tu obrazy małej rozdzielczości kilku stron autografu De revolutionibus

skrzynka

okładka górna

wyklejka

karta 1 recto

karta 1 verso

karta 9 verso

karta 11 recto

karta 16 recto

 

 

Informacje  o  manuskrypcie  Mikołaja  Kopernika  wykorzystano  ze  stron :

 

http://pka.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/qprev_p.html

http://pka.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/toc_p.html

http://pka.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/intro_p.html

http://pka.bj.uj.edu.pl/bjmanus/revol/plist_p.html

http://pka.bj.uj.edu.pl/bjmanus/manus_p.html

Ważne  i  ciekawe

Dyplom doktorski Kopernika

 

Układ  słoneczny                                        Teoria  heliocentryczna